tawsea party
صفحه اصلی درباره حزب خدمات انتخابات
پیام ها و بیانیه ها قوانین تماس باما اعضا گالری ورود

اعلامیه های ویژه

انتخابات

کمیسیون شکایات فهرست نامزدان سه ولایت وحوزه‌ کوچی‎ها را نهایی کرد

منابع به طلوع‌نیوز می‌گویند که کمیسیون شکایات انتخاباتی فهرست نامزدان ولایت‌های کندز، بغلان، وردک و حوزۀ کوچی‌ها را ن...


بیانیه افتتاحیه رسمی حزب توسعه افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم
وجود احزاب سیاسی در یک کشور یکی از شاخصه‌های جامعه دموکراتیک تعبیر می‌گردد و به نوبه خود افکار و اندیشه‌های متفاوت را بازتاب می‌بخشد. اما آنچه که احزاب و جریان‌های سیاسی را می تواند مورد پذیرش توده های مردم قرار دهد، فهم، درک و قدرت تحلیل آنها از معضلات جامعه و تعهد و تلاش آنها برای رفع آن می باشد. احزاب سیاسی موفق و پیشرو به جریان های گفته می‌شود که از متن واقعیت های جامعه برخواسته و برای تامین آرزوها و پایان بخشیدن به رنج ها و دردهای مردم تلاش نمایند.
مبارزات سیاسی یک فرایند ناهموار است که برای دست یافتن به اهداف تعریف شده افزون بر حوصله مندی و تعهد، از گردونه های دشوار باید عبور نماید تا شرایط تحقق اهداف و آرمانهای مورد نظر فراهم گردد. به همین دلیل بسیاری از احزاب سیاسی در کشورهای مدرن بیشتر از یک قرن عمر کرده و فرایند توسعه را در جامعه متناسب با نیازهای زمان مدیریت می‌کند.
در افغانستان متاسفانه فرایند خردورزی و خودآگاهی سیاسی نا شگفته باقی مانده و به همین دلیل تاهنوز احزاب سیاسی که بازتاب دهنده نیازهای اساسی و شگوفایی ظرفیت سیاسی جامعه باشد، شکل نگرفته است.
با توجه به همین واقعیت و با عبرت از آموزه ‌های تاریخی، با باورمندی به وحدت ملی و درک شرایط گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب، جمعی از شخصیت های جوان، تحصیلکرده و معتقد به باورها و ارزش های مردم این سرزمین و با تعهد به منافع ملی و احساس مسوولیت در برابر سرنوشت جمعی، گردهم آمدند و پس از جدال های فروان به این نتیجه رسیدند که به منظور استقرار عدالت و برقراری صلح، تحکیم ثبات، حراست از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور، دفاع از ارزشهای اسلامی، آزادی ها و حقوق اساسی شهروندان کشور، پاسداری از برکات آزادی برای خود و آیندگان مان، و سر انجام به منظور دستیابی به افغانستان توسعه یافته، ملت آزاد و سربلند در خانواده ملل جهان، در جهت ایجاد یک محوریت بزرگ ملی بر مبنای خرد و وجدان ملی مبارزات خود را در چهارچوب یک تشکل سیاسی و قاعده مند سامان داده و با خلق روایت جدید در راستای تأمین سعادت، رفاه و آرامش مردم افغانستان تلاش خواهیم نمود.
حضار گرامی!
با ایمان به خداوند و با باور به غیرت، شهامت و فداکاری‌های مردم این سرزمین، تلاش خواهیم نمود که با تمام توان و صداقت هر آن رفتار، کردار و اندیشه ای را که موافق با خواسته ها و نیازهای جامعه و منافع ملی افغانستان تشخیص داده شود، به انجام رسانده تا شرایطی فراهم گردد که ضمن نهادینه ساختن ارزش‌های دموکراتیک و حقوق مدنی، از یکسو به فرایند تولید فقر، احتیاج و وابستگی نقطه پایان گذاشته شود و از سوی دیگر زمینه های توسعه متوازن در کشور میسر گردد.
ما اعتقاد داریم که با تبلیغ خردگرایی، ترویج فرهنگ تساهل و همزیستی مسالمت آمیز و تطبیق عدالت اجتماعی، می توانیم اقوام مختلف این سرزمین را در محور ارزش‌ها و آرزوهای مشترک گرد آورده و نگرانی‌ها و دورافتاده‌گی‌های آنها را به شادمانی و همدیگر پذیری تبدیل نماییم. ما تلاش خواهیم کرد که با خلق مفاهیم جدید به تعریف قراردادهای جدید مبادرت ورزیم تا بتوانیم، وحدت، یکپارچگی و خویشاوندی ملی مردمان این سرزمین را ضمانت کرده و با برداشتن تمام موانع، شرایط رشد و شگوفایی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و در نهایت شرایط سعادت و نیک بختی آنها را فراهم نماییم.
با رعایت شعایر اسلامی و با احترام به کنوانسیون‌های بین المللی و حقوق بشری که دولت افغانستان به آن پیوسته است، خود را مکلف و موظف می‌دانیم که در راستای تطبیق و تعمیل موثر آن تلاش‌های تعریف شده و هدفمند انجام داده تا از یکسو به اعتبار افغانستان افزون گردیده و از سوی دیگر مردم این سرزمین از مزایای ارزش‌ها و فضیلت‌های مدرن بهره مند گردد.
بزرگان، برادران و خواهران عزیز!
با توجه به تجارب تلخی که از ادامه جنگ بر اوراق تاریخ نشسته، ما باورمندیم که ادامه جنگ راه حل معضل افغانستان نیست و تمام تلاش‌ها باید برای قطع جنگ و تأمین صلح و ثبات پایدار متمرکز گردد. این هدف زمانی محقق میشود که تمام مردم افغانستان و به خصوص نخبگان و جریان های سیاسی با عبور از منافع کوچک برای دست یابی به این هدف مقدس ملی تلاش نمایند. کامیابی پروسه صلح میان دولت و حزب اسلامی افغانستان گام مهمی در راستای تحکیم ثبات و برقراری صلح میباشد. از دولت جمهوری اسلامی افغانستان توقع داریم که گامهای مؤثرتر و بزرگتری را در جهت صلح با سایر گروه های متخاصم و باالخصوص گروه طالبان بردارد.
ما ضمن حمایت از نیروهای امنیتی کشور و پاسداری از فداکاری های آنها، اصلاحات در نهادهای امنیتی را امر ضروری دانسته و فساد را مرض مهلک در بدنه دولت و باالخصوص نهادهای امینتی و عدلی - قضایی میدانیم. تداوم این حالت نه تنها فضای همکاری و اعتماد میان مردم و دولت را صدمه میرساند بلکه زمینه تخریب نظام را نیز فراهم می نماید. ما هماهنگی نیروهای متنفذ محلی را به منظور تأمین امنیت و بهبود حکومتداری محلی یک ضرورت مبرم میدانیم.
حضار گرامی!
ما ضمن ارج نهادن به دست آوردهای یک و نیم دهه اخیر در عرصه آزادی‌های مدنی، خود را مکلف به دفاع از این دست آوردها دانسته و ترویج افراط گرایی را تهدید جدی برای ثبات و امنیت کشور می‌دانیم.
فقر و بیکاری باعث شده که افغانستان به مرکز سربازگیری گرو های دخیل جنگ در سطح منطقه و جهان تبدیل گردد. نیروی جوان ما به جای اینکه ماشین توسعه و پیشرفت را در کشور به حرکت درآورند انرژی آنها در جنگ به مصرف میرسد. از دولت افغانستان میطلبیم که برای جوانان اشتغال زایی نماید تا از یک طرف امید و اطمینان برای آنها خلق شود و از طرف دیگر جلو پیوستن جوانان ما به صفوف گروه های تروریستی گرفته شود.
برپایی سیاست اقتصادی عدالت محور، تأمین انرژی لازم برای تولید، تقویت زیربناهای زراعت، صنعت و تولید، تقویت اقتصاد تولیدی در مقابل اقتصاد مصرفی، تبدیل افغانستان به ترانزیت منطقوی و تبادل انرژی و کاهش سطح وابستگی اقتصادی افغانستان به کمک های جهانی از اولویت های اساسی ماست.
خانواده اساس جامعه را شکل میدهد و زنان اساس خانواده ها را میسازند. متأسفانه، آسیب پذیری زنان و اطفال در سطح بلندی قرار داشته که قربانیان اصلی جنگ در افغانستان هستند. تعدادی زیادی از دختران از تحصیل محروم گردیده اند و جمعیت بزرگی از خانواده ها در قراء و قصبات کشور به خدمات اولیه دسترسی ندارند.
انکشاف در بخش معارف و تحصیلات عالی باید جزء اولویت های اساسی دولت باشد. توقع ما اینست که استراتژی توسعه فرهنگی در کشور روی دست گرفته شود تا از یک طرف باعث پویایی در جامعه گردد و از طرف دیگر ظرفیت مسلکی در سطح دولت و سکتور خصوصی بوجود آید.
خواهران و برداران!
سامان مندی نظام سیاسی، مشروعیت قدرت حاکمه، قانون مداری، تأمین حقوق و آزادی های اساسی شهروندان، پاسخگویی حکومت به نیازهای مردم و مشارکت مردم در تصمیم گیری های عمومی لوازم توسعه سیاسی است. ما انتخابات را تنها راه مشروعیت نظام میدانیم و تأخیر بیشتر از این در برگزاری انتخابات پارلمانی غیرقابل قبول است. عدم برگزاری انتخابات و تداوم غیرقانونی ولسی جرگه موجود نه تنها حاکمیت قانون را در کشور زیر پرسش قرار میدهد بلکه صدمه جبران ناپذیری را بر پیکر مردم سالاری در جامعه وارد میسازد. ما خواهان برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و سرتاسری در کشور هستیم و بر تطبیق مفاد قانون اساسی تأکید می نماییم.
در ضمن؛ برای ایجاد فضای اعتماد میان دولت و مردم بوسیله مشارکت از طریق احزاب سیاسی در قضایای کلان ملی تأکید داریم و میخواهیم که به خواست های برحق مردم پاسخ مثبت داده شود.
تعدیل واحدهای اداری از جمله خواست های متشرک مردم افغانستان از هرات تا بامیان و از خوست تا بدخشان است که از این خواست با جدیت حمایت می نماییم.
ما سیاست خارجی چندجانبه گرایی را به نفع افغانستان میدانیم و برای اینکه از تبدیل شدن افغانستان به میدان رقابت های منطقوی قدرت های بزرگ جلوگیری شود، ایجاد تعادل، کاهش تنش و تأمین امنیت در سطح منطقه را در سیاست خارجی کشور اولویت میدهیم. ما بر ایجاد روابط عمیق استراتژیک و تقلیل اختلافات با کشورهای همسایه تأکید می نماییم و از دولت توقع داریم که در چوکات منافع ملی کشور در قسمت بهبود روابط خارجی افغانستان با کشورهای همسایه تلاش نماید.
یکبار دیگر؛ بر وحدت و همگرایی میان اقوام باهم برادر افغانستان تأکید نموده و از دولت افغانستان میخواهیم که به وظایف خود مطابق قانون اساسی عمل نموده و گروه های ضدملی را مهار نماید.
ما باورمندیم که توسعه پایدار و متوازن امکان پذیر نمی گردد مگر اینکه از ساختارهای سنتی به مدرن، از قومگرایی به شهروند محوری، از نفاق به وفاق و همگرایی، از احساسات به عقلانیت و خردورزی، از تقابل به تفاهم و از انحصار به مشارکت و باور جمعی گذار نماییم.
با همین نیت و آرزوهای که از آن سخن رفت، اعلان موجودیت حزب توسعه افغانستان را رسما به سمع شما حاضرین و مردم افغانستان رسانیده و از خداوند متعال آرزومندیم که برای ما توفیق خدمت به مردم رنج دیده افغانستان را عنایت بفرماید.
و من الله التوفیق
به امید تحقق صلح و پیروزی مردم افغانستان دیگر بیانیه ها


حزب توسعه افغانستان

حزب توسعه افغانستان
  0728130130
info@tawseaparty.af
mainoffice@tawseaparty.af
youtube.com/tawseaparty

حزب توسعه افغانستان، گامی برای انسانی سازی سیاست در افغانستان است.

آدرس: چهار راهی شهید، روبروی دانشگاه المصطفی، کابل، افغانستان

Designed and Developed By: Sherzad Techs
2020 - 2016 All Rights Reserved ©
DEVELOPMENT (TAWSEA) PARTY